-: ભાવભર્યું નિમંત્રણ :- પ્રજ્ઞાપંથી અવાજનાં અંજવાળે- વિશિષ્ટ પ્રદર્શન

-: ભાવભર્યું નિમંત્રણ :-
 પ્રજ્ઞાપંથી અવાજનાં અંજવાળે- વિશિષ્ટ પ્રદર્શન  
તા. ૨૬,૨૭અને ૨૮ (બુધગુરુશુક્ર)
સમય : સવારે ૯.૦૦ થી સાંજના ૫.૦૦
સ્થળ : શ્રી કૃષ્ણકુમારસિંહજી અંધ ઉદ્યોગ શાળા,
નવા ફિલ્ટર સામેવિદ્યાનગર-ભાવનગર

No comments:

Post a Comment